Horkheimer’da Akıl

TitleHorkheimer’da Akıl
Publication Type Journal Article
Year of Publication2016
AuthorsOnur, Ferhat
JournalKilikya Felsefe Dergisi
Issue1
Pagination74 - 89
Date Published2016
Publication Languageeng
ISSN2148-7898
E-ISSN2148-9327
KeywordsEleştirel Kuram, diyalektik, doğruluk, nesnel akıl, öznel akıl
Abstract

Frankfurt Okulu’nun sembol isimlerinden biri olan ve eleştirel kuramın temellerini atarak kuramsal çerçevesini belirleyen Horkheimer’ın sosyal felsefesinde akıl kavramı merkezi bir öneme sahiptir.Zira o, Batı dünyasında gördüğü sosyal ve kültürel kötüye gidişi nihayetinde aklın dejenerasyonuna bağlamaktadır. Bu çalışmada rasyonel bir sosyal düzenin imkânını araştıran Horkheimer’ın öznel ve nesnel akıl ayrımına dayalı akıl anlayışı doğruluk problemiyle ilişkilendirilerek ele alınmış ve diyalektiğin bu iki akıl tasavvurunun uzlaştırılmasındaki rolü tartışılmıştır.

Full Text

Undefined